Opracowywanie biznesplanu – cz.2

Opracowywanie biznesplanu – cz.2

Jak dokładny powinien być biznesplan? Wielu przedsiębiorców niechętnie angażuje się w szczegółowe opisywanie swe­go przedsiębiorstwa w biznesplanie, aby w przyszłej działalności zostawić sobie większą elastyczność. Jest to podyktowane koniecznością wyboru jednego roz­wiązania z wielu prawdopodobnych, którego rezultatów nie sposób przewidzieć na etapie opracowywania planu. Szczegóły dotyczące takiej alternatywy, jej przy­czyny…continue reading →
Opracowywanie biznesplanu – cz.1

Opracowywanie biznesplanu – cz.1

Opracowanie biznesplanu nie jest rzeczą łatwą. Wymaga ono bowiem od jego au­torów odpowiedniego przygotowania, obejmującego zarówno umiejętności opracowania poszczególnych elementów biznesplanu, jak i konieczność uwzględnie­nia specyfiki branży, a także spełnienia wymagań instytucji, która będzie oceniać taki plan. Szczególnie duże trudności nastręcza to osobom, które do tych czynności przy­stępują po raz…continue reading →
Opracowanie planu finansowego

Opracowanie planu finansowego

Plan finansowy powinien stanowić rdzeń biznesplanu. Wskazuje on bowiem na finansowe implikacje strategii, oraz założeń planów dziedzinowych, realizo­wanych przez przedsiębiorstwo. W związku z tym podstawowe zadania stawiane przed planem finansowym można określić jako: przedstawienie prognoz finansowych na tle bieżącej sytuacji finansowej przed­siębiorstwa, stworzenie podstaw do okresowej oceny stanu realizacji przedsięwzięcia.…continue reading →
Najlepszy model biznesplanu – cz.4

Najlepszy model biznesplanu – cz.4

Plan organizacyjny 1.Struktura rozdziału Rozdział ten często dzieli się na trzy odrębne części dotyczące: organizacji pracy oraz posiadanych zasobów ludzkich, kalendarza organizacyjnego, kosztów zatrudnienia. Poziom kwalifikacji i doświadczeń kadry menedżerskiej ma podstawowe zna­czenie dla sukcesu zaplanowanego przedsięwzięcia, dlatego temat ten budzi szczególne zainteresowanie potencjalnych inwestorów. W związku z tym staran­ne opracowanie…continue reading →
Najlepszy model biznesplanu – cz.3

Najlepszy model biznesplanu – cz.3

Plan marketingowy 1.Struktura planu marketingowego Marketing, pełniący jedną z podstawowych funkcji kształtujących funkcjonowa­nie i pozycję przedsiębiorstwa na rynku, wyodrębnia się jako osobny, specjalny, bardzo zresztą ważny, rozdział biznesplanu. Opisując działania marketingowe przedsiębiorstwa, należy więc mieć na uwa­dze opracowanie kompleksowego planu marketingowego, w którym zostaną omó­wione zagadnienia dotyczące cech oferowanego produktu…continue reading →
Najlepszy model biznesplanu – cz.2

Najlepszy model biznesplanu – cz.2

Plan techniczny 1.Struktura planu technicznego Głównym celem jaki stawia się przed planem technicznym jest pokazanie, że przedsiębiorstwo jest w stanie wyprodukować dany wyrób lub dostarczać usługę na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym powinien on zawierać przynajmniej następujące elementy: podstawowe cele strategiczne w sferze technicznej, opis wyrobu lub usługi…continue reading →
Najlepszy model biznesplanu – cz.1

Najlepszy model biznesplanu – cz.1

Proponowana struktura biznesplanu, zgodna z modelem najlepszych praktyk, składa się z następujących elementów: streszczenie planu, profil i zakres działania przedsiębiorstwa, plan strategiczny, plan techniczny, plan marketingowy, plan organizacyjny, plan finansowy, podsumowanie (wnioski), załączniki. Jak już wspomniano, sporządzanie planu należy rozpocząć od planu strategicznego, na­stępnie wykorzystując sformułowane założenia i cele, równolegle…continue reading →
Planowanie w przedsiębiorstwie – cz.2

Planowanie w przedsiębiorstwie – cz.2

Model najlepszych praktyk sporządzania biznesplanów 1.Założenia Jak już wcześniej wspomniano, podstawowym zadaniem konstruktora biznesplanu jest spełnienie kryteriów: celowości, wykonalności, zgodności wewnętrznej, operatywności, wielowariantowości, ograniczonej szczegółowości, zupełności oraz racjonalności opracowywanego planu. W konsekwencji, na rysunku 4.3 po­kazano procedurę, której realizacja powinna zapewnić spełnienie uprzednio wy­mienionych założeń. W procedurze tej punkt wyjścia…continue reading →
Planowanie w przedsiębiorstwie – cz.1

Planowanie w przedsiębiorstwie – cz.1

Proces przygotowania i wdrożenia biznesplanu można podzielić na poszczególne fazy: identyfikacja problemu, który wymaga podjęcia działania, diagnoza sytuacji (ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa), zaprojektowanie niezbędnych działań, przygotowanie planu działania, wdrożenie planu, kontrola wykonania założeń planu. 1. Identyfikacja problemu Podstawowym celem, stawianym autorom biznesplanów, jest zwykle zaplanowa­nie bardziej efektywnych, racjonalnych i skuteczniejszych…continue reading →
Procedura sporządzania biznesplanu – cz.3

Procedura sporządzania biznesplanu – cz.3

Plan restrukturyzacji 1.Wprowadzenie Plan restrukturyzacji jest szczególnym rodzajem planu działania przedsiębiorstwa (biznesplanu), przygotowywanym w przypadku konieczności dostosowywania jego działalności do warunków gospodarki rynkowej. Skuteczność proponowanych dzia­łań zależy od sprawności opracowywania i wdrażania programów restrukturyzacji oraz od trafnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw przez wszystkie zainteresowane strony, w tym głównie przez'banki i wierzycieli.…continue reading →