Opracowywanie biznesplanu – cz.2

Opracowywanie biznesplanu – cz.2

Jak dokładny powinien być biznesplan? Wielu przedsiębiorców niechętnie angażuje się w szczegółowe opisywanie swe­go przedsiębiorstwa w biznesplanie, aby w przyszłej działalności zostawić sobie większą elastyczność. Jest to podyktowane koniecznością wyboru jednego roz­wiązania z wielu prawdopodobnych, którego rezultatów nie sposób przewidzieć na etapie opracowywania planu. Szczegóły dotyczące takiej alternatywy, jej przy­czyny…
Opracowywanie biznesplanu – cz.1

Opracowywanie biznesplanu – cz.1

Opracowanie biznesplanu nie jest rzeczą łatwą. Wymaga ono bowiem od jego au­torów odpowiedniego przygotowania, obejmującego zarówno umiejętności opracowania poszczególnych elementów biznesplanu, jak i konieczność uwzględnie­nia specyfiki branży, a także spełnienia wymagań instytucji, która będzie oceniać taki plan. Szczególnie duże trudności nastręcza to osobom, które do tych czynności przy­stępują po raz…
Opracowanie planu finansowego

Opracowanie planu finansowego

Plan finansowy powinien stanowić rdzeń biznesplanu. Wskazuje on bowiem na finansowe implikacje strategii, oraz założeń planów dziedzinowych, realizo­wanych przez przedsiębiorstwo. W związku z tym podstawowe zadania stawiane przed planem finansowym można określić jako: przedstawienie prognoz finansowych na tle bieżącej sytuacji finansowej przed­siębiorstwa, stworzenie podstaw do okresowej oceny stanu realizacji przedsięwzięcia.…