Najlepszy model biznesplanu – cz.1

Najlepszy model biznesplanu – cz.1

Proponowana struktura biznesplanu, zgodna z modelem najlepszych praktyk, składa się z następujących elementów: streszczenie planu, profil i zakres działania przedsiębiorstwa, plan strategiczny, plan techniczny, plan marketingowy, plan organizacyjny, plan finansowy, podsumowanie (wnioski), załączniki. Jak już wspomniano, sporządzanie planu należy rozpocząć od planu strategicznego, na­stępnie wykorzystując sformułowane założenia i cele, równolegle…
Planowanie w przedsiębiorstwie – cz.2

Planowanie w przedsiębiorstwie – cz.2

Model najlepszych praktyk sporządzania biznesplanów 1.Założenia Jak już wcześniej wspomniano, podstawowym zadaniem konstruktora biznesplanu jest spełnienie kryteriów: celowości, wykonalności, zgodności wewnętrznej, operatywności, wielowariantowości, ograniczonej szczegółowości, zupełności oraz racjonalności opracowywanego planu. W konsekwencji, na rysunku 4.3 po­kazano procedurę, której realizacja powinna zapewnić spełnienie uprzednio wy­mienionych założeń. W procedurze tej punkt wyjścia…
Planowanie w przedsiębiorstwie – cz.1

Planowanie w przedsiębiorstwie – cz.1

Proces przygotowania i wdrożenia biznesplanu można podzielić na poszczególne fazy: identyfikacja problemu, który wymaga podjęcia działania, diagnoza sytuacji (ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa), zaprojektowanie niezbędnych działań, przygotowanie planu działania, wdrożenie planu, kontrola wykonania założeń planu. 1. Identyfikacja problemu Podstawowym celem, stawianym autorom biznesplanów, jest zwykle zaplanowa­nie bardziej efektywnych, racjonalnych i skuteczniejszych…