Zarządzanie przedsiębiorczością – cz.1

Zarządzanie przedsiębiorczością – cz.1

Pojęcie przedsiębiorczości towarzyszy rozwojowi współczesnej mikroekonomii oraz różnym odłamom i kierunkom zarządzania jako dyscypliny. Od wielu lat pojawia się mnogość definicji, które świadczą o skali żywotności zjawiska, a także przypisywaniu pojęciu przedsiębiorczości nowych wartości i nowego sposobu widzenia. Świadczą też o nowym podejściu do traktowania i wykorzystywania przedsiębiorczości w rozwoju organizacji.…
Informacyjne wsparcie procesu decyzyjnego

Informacyjne wsparcie procesu decyzyjnego

Peter Drucker już ponad 40 lat temu wprowadził do zarządzania pojęcie pra­cownika wykorzystującego wiedzę i przewidział nadejście ery dominacji porządku ekonomicznego opartego na wiedzy. Jednak dopiero ostatnia dekada XX w. przyniosła rozwój kierunku w zarządzaniu skoncentrowanego na zarządzaniu wiedzą (knowledge management). Uważa się obecnie, że o sukcesie przedsiębiorstwa decyduje jego…
Bariery w podejmowaniu racjonalnych decyzji

Bariery w podejmowaniu racjonalnych decyzji

Nie sposób wymienić wszystkich czynników, od który zależy racjonalność me­todologiczna i rzeczowa decyzji. Są to czynniki niezależne od decydenta, związane ze zmiennością otoczenia i nieprzewidywalnością zachowań ludzi, a także związane z błędami w funkcjonowaniu organizacji, na które decydent ma ograniczony wpływ. Wiele czynników wiąże się też z osobami podejmującymi decyzje,…