Podejmowanie decyzji w organizacji

Podejmowanie decyzji w organizacji

Podejmowanie decyzji jest najważniejszą funkcją każdego menedżera. Proces zarządzania realizowany jest przez nieustanne podejmowanie decyzji na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej i w różnych obszarach zarządzania. Etymo­logicznie słowo „decyzja” pochodzi od łacińskiego wyrażenia decisio, które znaczy „postanawiam”. Najprościej można określić decyzję jako celowy, nielosowy wybór jednego z co najmniej dwóch alternatywnych…
Zarządzanie organizacją

Zarządzanie organizacją

Jak już pisaliśmy w poprzednich artykułach, organizacja jest organizmem bardzo złożonym. Aby mogła realizować swoje cele, musi być skutecznie i sprawnie zarządza­na. „Skutecznie” oznacza zarządzanie w taki sposób, aby zadania w niej realizowane doprowadzały do osiągnięcia założonych celów. Sprawne zarządzanie organizacją to wykonywanie zadań w taki sposób, żeby uzyskać jak…
Megatrendy w otoczeniu organizacji

Megatrendy w otoczeniu organizacji

Ostatnio wielkiego znaczenia nabiera stara już dość idea globalnej wioski i koncepcja megatrendów (sfromułowana przez Johna Neisbitta), czyli trwałych i fundamentalnych zmian na skalę światową związanych z procesami demograficz­nymi i kulturowymi, reorganizacją operacji biznesu i niekontrolowanymi wpływami zewnętrznymi. Megatrendy zawsze były obecne w historii cywilizacji; teraz różni;} się jednak szybkością…