Otoczenie organizacji

Otoczenie organizacji

Ogół obiektów, procesów i zjawisk znajdujących się poza formalnymi granicami organizacji, które mają lub mogą mieć wpływ na jej funkcjonowanie, jest jej otoczeniem. Otoczenie to jest w istocie dwojakiego rodzaju. Pierwszy z nich to otoczenie zadaniowe. Składa się ono z konkretnych elementów („adresów“): firm, instytucji i osób, z którymi organizacja…
Organizacja

Organizacja

Nazwa „organizacja” jest używana w języku potocznym tak często, że zwykle nie podejmujemy nawet próby zastanowienia się nad tym, co ona oznacza. Mówimy o organizacjach międzynarodowych, rządowych, pozarządowych, pożytku publicz­nego, pracodawców i pracowników, gospodarczych i organizacjach non-profit. Często wymieniamy nazwy własne organizacji, w których nie pojawia się słowo „organizacja“. Mówimy np.:…