Motywowanie pracowników

Mechanizm lojalności pojawia się wówczas, gdy uczestnictwo w danej organizacji stanowi wartość samą w sobie. Jest to norma postępowania utrwalona w procesie so­cjalizacji pracownika. Lojalność jest najbardziej pożądanym ze społecznego punktu widzenia mechanizmem motywacyjnym. Jednakże trudno nią sterować, gdyż opiera się na długotrwałym procesie przemian społecznych, stabilnych normach kulturowych, wysokim poczuciu dobra społecznego i świadomości wspólnego interesu.

Czynnikiem utrudniającym funkcjonowanie pracownika w organizacji jest kon­flikt wewnętrzny wynikający z poczucia lojalności. Najczęściej mówi się o lojalności wobec organizacji, wobec przełożonych, wobec kolegów oraz wobec siebie. Ważne jest, aby osoba mogła z jednej strony zachowywać się w sposób lojalny, a z drugiej strony identyfikowała się z organizacją. Identyfikacja z organizacją możliwa jest poprzez poznanie przez pracownika tej organizacji, odnalezienie sensu uczestnictwa w niej, a także możliwość ponoszenia przez niego pewnej odpowiedzialności oraz poczucie zainteresowania ze strony przełożonego.

Kolejnymi ważnymi czynnikami utrudniającym funkcjonowanie pracownika w organizacji jest lęk i stres. Reakcje te pojawiają się, gdy człowiek znajduje się w sy­tuacji nieznanej albo niepewnej lub gdy może coś utracić. Utrudniają one prawidłowe uczestnictwo w organizacji oraz przyczyniają się do powstawania konfliktów.

W swoim postępowaniu człowiek kieruje się pewnym systemem wartości i norm, które są mu zaszczepiane od dzieciństwa. Kształtują się one pod wpływem rodziny, znajomych, grup, do których dana osoba należy lub do których pretenduje. Normy są to pewne specyficzne reguły zachowań, można stwierdzić, że są to zakazy i nakazy. Wartości to motywy postępowania będące kryterium oceny i wyboru w podejmowa­niu działań. Człowiek, działając w organizacji, podejmuje decyzje odnośnie swojego zachowania w konkretnych sytuacjach. Poszukuje sposobów zaspokojenia swojej potrzeby, następnie wybiera zachowanie pozwalające ją zaspokoić, ocenia stopień zaspokojenia oraz określa przyszłe potrzeby, które chciałby zaspokoić w organizacji. Przy wyborze swojego zachowania bierze pod uwagę to, jak silnie czegoś pragnie, oraz jakie jest prawdopodobieństwo zdobycia tego, co pragnie.

Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób motywować pracownika do pracy, można uzyskać, analizując teorie motywacji. W następnym podrozdziale zostaną zaprezentowane najważniejsze z nich.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *