Opracowanie planu finansowego

Plan finansowy powinien stanowić rdzeń biznesplanu. Wskazuje on bowiem na finansowe implikacje strategii, oraz założeń planów dziedzinowych, realizo­wanych przez przedsiębiorstwo. W związku z tym podstawowe zadania stawiane przed planem finansowym można określić jako:

  1. przedstawienie prognoz finansowych na tle bieżącej sytuacji finansowej przed­siębiorstwa,
  2. stworzenie podstaw do okresowej oceny stanu realizacji przedsięwzięcia.

W trakcie lektury planu finansowego inwestor będzie się starał wyrobić sobie po­gląd na temat:

  • możliwości zachowania trwałej płynności finansowej,
  • możliwości wzrostu potencjału przedsiębiorstwa,
  • wrażliwości rentowności przedsiębiorstwa na zmiany wielkości sprzedaży
  • poziomu zysków jednostkowych (łub marż),
  • kosztów projektowanych inwestycji od momentu ich rozpoczęcia (głównie koszty urządzeń, działań marketingowych, badań i wdrożeń oraz unowo­cześnienia śródków produkcji) aż do osiągnięcia zwrotu nakładów.

Omówione wyżej zagadnienia powinny być analizowane jako proces dyna­miczny, w kilkuletnich przedziałach czasowych. Jeżeli strategia przedsiębiorstwa przedstawiona w biznesplanie obejmuje kilka lat, to w planach finansowych w takim okresie sporządza się rachunek zysków i strat, bilans, oraz ujmuje się wpływy i wydatki, pokazane w formie rachunku przepływów pieniężnych,. Na podstawie informacji uzyskanych z tych dokumentów oblicza się wskaźniki fi­nansowe oraz przeprowadza analizy służące do oceny sytuacji finansowej przed­siębiorstwa łuii projektowanego przedsięwzięcia. Prawidłowe wykonanie po­wyższych rachunków wymaga jednak starannego oszacowania wielkości produkcji, spn/edaży, cen, kosztów, nakładów inwestycyjnych, czyli zależy od jakości i trafności wstępnych badań, dotyczących zarówno sytuacji wewnętrz­nej, jak i rynkowej.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *