Opracowywanie biznesplanu – cz.1

2.Kryteria formalne

Podstawowym elementem oceny każdego planu, w tym także programów zwią­zanych z restrukturyzacją w szerokim sensie (opracowaniem programów zmian, programów naprawczych), czy też wniosków o dofinansowanie z funduszy unij­nych są kryteria formalne. Pozwalają one bowiem ocenić, czy plan spełnia od strony formalnej stawiane przed nim zadania. Zadania te wynikają bezpośrednio z wymagań stawianych poszczególnym planom, które zostały opisane w trzecim rozdziale książki.

Kryteria dostosowania konstrukcji programów do określonych standardów wynikają nie tylko z przyczyn formalnych, lecz przede wszystkim ich sprecyzo­wanie ma ułatwić i usystematyzować prace planistyczne, co w konsekwencji po­winno doprowadzić zarówno do podniesienia jakości powstałych dokumentów, jak i do usprawnienia realizacji wszystkich zadań w nich zawartych. Stąd też tak dużą wagę przypisuje się właściwej budowie biznespianów. Jest to uzasadnione także tym, że instytucje, którym programy są przedstawiane, mają możliwość do­głębnej oceny zawartych w nich-treści, co jest możliwe, gdy są one opracowane jasno, zwięźle, syntetycznie, napisane prostym językiem.

Biznesplan, jako dokument, ukazujący długookresową strategię przedsiębior­stwa oraz środki-jej realizacji, jest przeznaczony dla najwyższych szczebli zarzą­dzania. Dla kadry kierowniczej stanowi on z kolei narzędzie, które umożliwia podniesienie sprawności zarządzania w przedsiębiorstwie.

Za ilustrację, niech posłużą kryteria formalne, stosowane w przypadku składanie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych. Aby je spełnić należy m.in. sprawdzić czy aplikacja, która składa się z wniosku z kompletem za­łączników:

  • jest przedstawiana przez wnioskodawcę, którego status odpowiada kategorii beneficjentów uprawnionych do uzyskania dofinansowania w ramach danego programu, priorytetu, działania i poddziałania;
  • zawiera opis celów projektu, które są zgodne z priorytetami, działaniami i poddziałaniami, w ramach konkretnego programu operacyjnego;
  • została przygotowana za pomocą narzędzi dostarczanych przez Generator Wniosków (jeśli jest to wymagane przez instytucje przyjmującą wniosło), co zapewnia zgodność formalną ze wzorem;
  • jest kompletna, tzn. czy składa się z poprawnie wypełnionego wniosku oraz kompletu wymaganych załączników.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *