Opracowywanie biznesplanu – cz.1

3. Kryteria merytoryczne

Przede wszystkim należy tu przytoczyć kryteria uniwersalne, określające ogólnie filozofię współczesnego, skutecznego planowania. Kryteria opisane również w pierwszych rozdziałach niniejszej książki, można sprowadzić do kilku tez, zmie­rzających do odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób planować, aby powstały skuteczne plany działania?

W tym miejscu przytoczymy tylko trzy najważniejsze cechy skutecznych planów:

  1. celowość,
  2. zgodność wewnętrzną,
  3. wykonalność.

Właśnie te elementy zostają poddane ocenie w pierwszej kolejności.

Ogólnie sposób sporządzania biznesplanu powinien być zgodny z modelem najlepszych praktyk. Skuteczność fazy implementacyjnej, w której następuje osta­teczna weryfikacja planu, zależy bowiem od jakości całego procesu, począwszy od zebrania danych, a skończywszy na samym planie.

Ocena biznesplanów musi również odnosić się do poprawności przyjętych w nim założeń. Powinna się przy tym koncentrować na:

  • ocenie bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finanso­wych, która powinna stanowić punkt wyjścia prognoz,
  • ocenie realności założeń planu strategicznego i planów dziedzinowych, ze szczególnym uwzględnieniem planu finansowego.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *