Planowanie w przedsiębiorstwie – cz.1

Proces przygotowania i wdrożenia biznesplanu można podzielić na poszczególne fazy:

  • identyfikacja problemu, który wymaga podjęcia działania,
  • diagnoza sytuacji (ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa),
  • zaprojektowanie niezbędnych działań,
  • przygotowanie planu działania,
  • wdrożenie planu,
  • kontrola wykonania założeń planu.

1. Identyfikacja problemu

Podstawowym celem, stawianym autorom biznesplanów, jest zwykle zaplanowa­nie bardziej efektywnych, racjonalnych i skuteczniejszych niż dotychczas dzia­łań. Różny może być jednak sposób wykorzystywania gotowego planu. Plan dzia­łania może przecież służyć np. jako środek komunikacji, ułatwiający prezentację i zrozumienie projektowanego przedsięwzięcia lub stanowić narzędzie służące do bardzo złożonych analiz przedsiębiorstwa (swego rodzaju laboratorium badaw­cze). W zależności od funkcji, jakie ma spełniać biznesplan, sensowne może być użycie mniej lub bardziej szczegółowego planu. Niestety, w badaniach ekono­micznych trudno jest stworzyć obiektywną miarę niezbędnej dokładności, jaką np. w fizyce stanowi dokładność urządzeń pomiarowych. Właściwe określenie celów budowy planu przedsięwzięcia i funkcji jakie ma on spełniać jest więc jednym z krytycznych punktów w procesie jego konstrukcji. Rozstrzyga ono bowiem m.in. o stopniu szczegółowości informacji niezbędnych do jego przygotowania.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *