Planowanie w przedsiębiorstwie – cz.2

Model najlepszych praktyk sporządzania biznesplanów

1.Założenia

Jak już wcześniej wspomniano, podstawowym zadaniem konstruktora biznesplanu jest spełnienie kryteriów: celowości, wykonalności, zgodności wewnętrznej, operatywności, wielowariantowości, ograniczonej szczegółowości, zupełności oraz racjonalności opracowywanego planu. W konsekwencji, na rysunku 4.3 po­kazano procedurę, której realizacja powinna zapewnić spełnienie uprzednio wy­mienionych założeń. W procedurze tej punkt wyjścia stanowi ocena pozycji stra­tegicznej oraz bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Na podstawie oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa oraz oceny jego sy­tuacji finansowej formułowany jest plan strategiczny, który uwzględnia uprzed­nio zidentyfikowane ograniczenia, płynące zarówno z otoczenia, jak i zasobów przedsiębiorstwa, oraz cele jego funkcjonowania. Wybrana w ten sposób strate­gia umożliwia równoległe opracowanie planów dziedzinowych: marketingowe­go, organizacyjnego i technicznego. Plany te są źródłem danych wejściowych oraz założeń przyjętych przy konstruowaniu planu finansowego.1

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *