Podejmowanie decyzji w organizacji

Podejmowanie decyzji jest najważniejszą funkcją każdego menedżera. Proces zarządzania realizowany jest przez nieustanne podejmowanie decyzji na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej i w różnych obszarach zarządzania. Etymo­logicznie słowo „decyzja” pochodzi od łacińskiego wyrażenia decisio, które znaczy „postanawiam”. Najprościej można określić decyzję jako celowy, nielosowy wybór jednego z co najmniej dwóch alternatywnych rozwiązań danego problemu. Istotą decyzji jest, jak wynika z tej definicji, swoboda wyboru i posługiwanie się w wyborze przyjętymi wcześniej kryteriami, a nie np. rzutem monetą.

Wszystkie decyzje podejmowane w organizacjach są ważne, najwięcej jednak uwagi poświęca się decyzjom podejmowanym na szczeblach kierowniczych i realizowanych przez inne osoby niż decydent, czyli decyzjom kierowniczym, inaczej nazywanym menedżerskimi. Trudność i ryzyko podejmowania decyzji rośnie w miarę wzrostu złożoności problemu oraz wydłużania się horyzontu czasowego decyzji, dlatego też szczególną wagę mają decyzje podejmowane na naczelnym szczeblu organizacji, czyli decyzje strategiczne. Błędne decyzje podjęte na naczelnych szczeblach zarządzania mogą spowodować nieodwracalne skutki dla menedżera, a przede wszystkim dla organizacji, którą kieruje.

W nauce stosowane są dwa podejścia do problematyki decyzji. Podejście nor­matywne, charakterystyczne m.in. dla ekonomii, prakseologii, badań operacyjnych, polega na traktowaniu decyzji jako rozwiązania problemu, wyniku. Zwolennicy tego podejścia szukają odpowiedzi na pytanie, jak decydować, aby osiągnąć założone przez decydenta cele. Efektem tego podejścia jest proponowanie racjonalnych zasad postępowania (prakseologia) lub algorytmów rozwiązywania problemów (badania operacyjne, ekonometria). Ideałem zwolenników podejścia normatywnego jest pod­jęcie decyzji optymalnej – najlepszego rozwiązania problemu. Dla uznania decyzji za optymalną muszą być spełnione trzy warunki: rozpoznanie i sformułowanie wszystkich wariantów rozwiązań, możliwość pełnej porównywalności wariantów rozwiązań i możliwość wyboru rozwiązania jednoznacznie najlepszego.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *