Procedura sporządzania biznesplanu – cz.1

Liczne przykłady pokazują, że nie istnieje jedna, jedynie właściwa procedura sporządzania biznesplanu. Za komentarz niech posłuży stwierdzenie, w myśl któ­rego „nie powinno być, oczywiście, żadnych ograniczeń co do składników, ja­kich każdy może użyć w swej analitycznej kuchni, czy jest ekonomistą, czy przy­rodnikiem. Każdy może zastosować najbardziej skomplikowane i egzotyczne składniki, które uważa za przydatne, ale nie powinien tak się w nich rozmiło­wać, by zapomnieć, po co w ogóle wszedł do kuchni. Liczy się tylko jakość pro­duktu końcowego”.

Przed przystąpieniem do zaprezentowania własnej struktury biznesplanu, au­torzy niniejszego opracowania postanowili więc zaprezentować też inne typy biznesplanów.

Przede wszystkim postanowiono zaprezentować biznesplan, którego struk­tura odpowiada potrzebom przedsiębiorstw z sektora MSP. Przedsiębiorców, którzy zamierzają rozszerzyć swą działalność, na rynki amerykańskie lub za­chodnioeuropejskie, powinni się zainteresować planem typowym dla przedsię­biorstwa amerykańskiego. Z kolei wszystkie osoby, które zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, powinni zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zawartości studiów wykonalności, nałożony­mi na beneficjentów przez instytucje zarządzające funduszami strukturalnymi. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano też te elementy biznesplanu, któ­re powinny się znaleźć w biznesplanie przedsiębiorstwa państwowego. Na ko­niec kilka słów poświęcono szczególnemu rodzajowi biznesplanu: planowi re­strukturyzacji.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *