Procedura sporządzania biznesplanu – cz.3

Plan restrukturyzacji

1.Wprowadzenie

Plan restrukturyzacji jest szczególnym rodzajem planu działania przedsiębiorstwa (biznesplanu), przygotowywanym w przypadku konieczności dostosowywania jego działalności do warunków gospodarki rynkowej. Skuteczność proponowanych dzia­łań zależy od sprawności opracowywania i wdrażania programów restrukturyzacji oraz od trafnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw przez wszystkie zainteresowane strony, w tym głównie przez’banki i wierzycieli.

Podstawą powodzenia całego procesu jest więc współdziałanie dwóch grup podmiotów:

  • dłużników, którzy zyskują wiarygodność przez prezentację realistycznego pro­gramu restrukturyzacji,
  • wierzycieli, którzy opierając się na tym programie wyrażają gotowość uczest­nictwa w postępowaniu ugodowym, czyli gotowość do zmniejszenia obciążeń finansowych dłużnika, co decyduje zwykle o efektywności wdrażania progra­mu restrukturyzacji.

Duża część polskich przedsiębiorstw ma problemy związane z efektywnym realizowaniem swoich funkcji w nowych warunkach gospodarczych. Sytuacja ta jest spowodowana głównie działaniem czynników zewnętrznych, czyli regula­cji makroekonomicznych (powodującymi niejednokrotnie znaczne perturbacje w ich funkcjonowaniu – szczególnie natury finansowej) oraz równie często bra­kiem umiejętności zarządzania przez kadrę menedżerską organizacjami typu ryn­kowego. Wynika stąd wniosek, że organizmy gospodarcze funkcjonujące w do­tychczasowy sposób muszą poddać się presji rygorystycznie wprowadzonych mechanizmów ekonomicznych i finansowych, których autorem jest państwo, gdyż próby samoregulacji, czyli działań na poziomie przedsiębiorstw, okazały się zawodne. Nie może to jednak zwalniać przedsiębiorstw z obowiązku pełnienia podstawowych funkcji, czyli określania strategii oraz kierunków rozwoju.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *