Procesy kontroli

Kontrola operacyjna daje najlepsze rezultaty, gdy podstawą jej odniesienia są plany wyrażone w kategoriach liczbowych, wynikowych. Wtedy rzeczywiście stanowi świetną skalę porównawczą dla wielkości rzeczywiście osiągniętych czy realizowanych. Trzeba przy tym pamiętać, iż konieczne jest jednoznaczne ustalenie wielkości porów­nywanych, jak i dokładne ustalenie czasu objętego planem oraz kontrolą. Są to główne wymogi merytoryczne przy prowadzeniu porównań „jest – ma być”. Jest zrozumiałe, że tylko wtedy informacje pochodzące z takiej kontroli będą rzetelne i porównywalne.

Jeśli porównujemy zyski przedsiębiorstwa, to muszą to być takie same kategorie np. zysk operacyjny, zysk brutto. Jeśli oceniamy stopę zwrotu inwestycji, to musi być ona budowana zawsze na podstawie tej samej formuły liczenia.

Istotną kwestią w prowadzeniu procesów kontroli operacyjnej jest zatem problem wyboru podstawy porównań osiąganych wyników przez dane przedsiębiorstwo. Jest oczywiste, iż zjawiska gospodarcze zachodzące w podmiotach gospodarczych nie mogą być rozpatrywane wyłącznie w sposób opisowy. Konieczne jest ich wartościowanie na podstawie przyjętej bazy porównań. Porównanie badanego zjawiska z odpowiednimi miarami pozwala na ustalenie odchyleń, które umożliwiają ocenę, czy dane zjawisko ma przebieg pozytywny, czy negatywny i jaka jest skala dynamiki danego zjawiska. W polskiej praktyce gospodarczej wykorzystuje się najczęściej porównania oparte na konfrontacji wielkości zrealizowanych z zaplanowanymi („jest – miało być”) oraz porównania wielkości osiągniętych w okresie kilku lat funkcjonowania przedsię­biorstwa (najczęściej dwu, aczkolwiek bardziej wiarygodne są obserwacje większej liczby okresów – można wtedy mówić o określonych tendencjach, związkach korela­cyjnych, zależnościach). Przydatne są również porównania tych wielkości z danymi pochodzącymi z innych przedsiębiorstw oraz wielkościami średniobranżowymi. Dopiero wykorzystanie równocześnie kilku baz odniesienia do oceny działalności gospodarczej daje obraz sytuacji bieżącej oraz tendencji rozwojowych danego pod­miotu gospodarczego.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *