Procesy kontroli

Kontrola operacyjna powinna dotyczyć zarówno procesów realnych zachodzących w przedsiębiorstwie (takich jak zaopatrzenie, magazynowanie, produkcja, obrót, zbyt), jak i finansowych. I tak np. kontrola zorientowana na program wyrobów sprowadza się do śledzenia realizacji procesów produkcji wyrobów według rodzajów, struktury asortymentowej, ilości oraz czasu niezbędnego do realizacji określonego zamówienia. Kontrola operacyjna w tym zakresie musi uwzględniać współzależność produkcji oraz zbytu przez tworzenie i likwidowanie zapasów wyrobów danej firmy. Kontrola sprze­daży z kolei pozwala ocenić kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, poziom dopasowania oferty produktowej lub usługowej do oczekiwań odbiorców, poziom atrakcyjności i dochodowości poszczególnych grup produktów.

Kontrola operacyjna dotyczy również procesów finansowych. Procesy finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie można rozpatrywać jako przepływy środków pie­niężnych odzwierciedlające wpływy oraz wypływy gotówki. Operacyjna kontrola tych procesów ukierunkowana jest na śledzenie pieniężnych konsekwencji podję­tych działań rzeczowych – procesów realnych. Poddaje się zatem kontroli osiągnięte wpływy oraz poniesione wydatki, nakłady, różne kategorie kosztów. Ocenia się również stopień płynności finansowej, by przeciwdziałać zagrożeniu, jakim jest brak wypłacalności. Ocenie może podlegać także poziom efektywności wykorzystywa­nych przez przedsiębiorstwo zasobów, takich jak aktywa trwałe, obrotowe, zasoby ludzkie. Niezwykle istotne jest też badanie poziomu rentowności przedsiębiorstwa, daje bowiem możliwość dokonywania oceny korzyści, jakie przynosi dany podmiot gospodarczy swoim właścicielom.

Podsumowując zatem rozważania na temat kontroli, można postawić wniosek, iż w zmiennym, niepewnym i nieprzewidywalnym otoczeniu, przy zmiennych zasobach posiadanych przez przedsiębiorstwo prowadzenie procesów kontroli jest niezbędne dla zapewnienia zgodności działania firmy z zaplanowanymi celami i zadaniami. Umożliwia też każdemu przedsiębiorstwu zmniejszenie ryzyka prowadzenia działal­ności biznesowej i może się przyczynić do wzrostu efektywności, skuteczności oraz sprawności funkcjonowania.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *