Procesy kontroli

Kontrola stanowi systematyczne działanie na rzecz ustanowienia norm efektyw­ności w ramach realizacji zaplanowanych celów, zaprojektowania informacyjnych sprzężeń zwrotnych, porównywania rzeczywistej efektywności z wyznaczonymi normami, ustalania odchyleń i pomiaru ich znaczenia oraz podejmowania niezbęd­nych kroków potrzebnych do zapewnienia, by wszystkie zasoby przedsiębiorstwa były wykorzystane najskuteczniej i najsprawniej dla osiągania celów.

Z procesem kontroli w przedsiębiorstwie wiąże się również pojęcie audytu. Jest on najczęściej rozumiany jako ocena organizacji, zadań, procesów czy produktów. Wykonywana powinna być najczęściej przez kompetentne, niezależne od podmiotu ocenianego i obiektywne (nieuprzedzone) osoby lub firmy. Celem audytu jest weryfi­kacja, czy cele i zamierzenia wyznaczone przez przedsiębiorstwo są osiągane lub czy jego działania są zgodne z zaakceptowanymi standardami, normami, statusem czy praktykami, np. z praktykami dobrego zarządzania, z koncepcją ładu korporacyjne­go, ze standardami ISO, HACCP1 itp. Przeprowadzenie audytu w przedsiębiorstwie powinno dać odpowiedź na pytanie, czyjego działania są skuteczne, efektywne oraz ekonomicznie racjonalne. Audyt ocenia także procedury kontrolne celem stwier­dzenia, czy przedmiot audytu także w przyszłości będzie odpowiadał uzgodnionym do stosowania wymaganiom. Niezwykle istotną cechą audytu jest też wskazywanie określonych i koniecznych zmian w procedurach, w stosowanych narzędziach za­rządzania, które umożliwią wyeliminowanie nieprawidłowości oraz niedomagali w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Audyt koncentruje się na ocenie zgodności bieżącego działania przedsiębiorstwa z zamierzeniami i celami oraz na zasadności podejmowania określonych zamierzeń w przyszłości. Podsumowując zatem, audyt ma na celu. usprawnienie operacyjne bieżącej działalności przedsiębiorstwa i wspomaganie osiągania celów i zamierzeń w przyszłości.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *