Procesy kontroli

Z kontrolą i audytem wiąże się jeszcze jedno pojęcie ekonomiczne – controlling. Zakres tego pojęcia i jego stosowanie w działalności przedsiębiorstw ulegały w ostat­nim stuleciu określonym zmianom oraz wzbogacaniu, tak że dzisiaj ani w praktyce przedsiębiorstw, ani w badaniach naukowych nie ma jednolitej jego definicji. Naj­częściej controlling jest rozumiany jako:

  • proces kierowniczy zachodzący w przedsiębiorstwie, który prowadzi do powią­zania planowania oraz kontroli z systemem przetwarzania informacji, a wszystko w celu podnoszenia efektywności gospodarczej przedsiębiorstwa;
  • proces wszechogarniającej kontroli, konieczne jest, zatem powołanie instytucjo­nalnej pozycji kontrolera – controlling traktowany jest tu zatem jako funkcja oraz instytucja w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem;
  • metoda wspomagania zarządzania bądź sterowania przedsiębiorstwem zawiera­jąca funkcje: planowania, informacji, analizy i kierowania, czyli w tym znaczeniu controlling pełni przede wszystkim funkcję informacyjną i koordynującą.

W wymienionych wyżej podejściach controlling zorientowany jest na kierowanie poprzez wykorzystywanie narzędzi wspierających kierownictwo przedsiębiorstwa w sferze decyzyjnej, planistycznej, kontrolnej oraz korekcyjnej. Jest również zinte­growaną koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem zorientowaną na generowanie długoterminowych zysków, pomnażanie wartości rynkowej oraz zmniejszającą niepewność jego funkcjonowania. Controlling zajmuje się także sprawnym oraz prawidłowym kształtowaniem procesów zarządzania przedsiębiorstwem. Należy go zatem rozumieć jako pojęcie szersze niż kontrola i audyt.

W tej monografii przyjmiemy zatem następującą definicję:

Controlling to ponadfunkcyjny system zarządzania przedsiębiorstwem, zorien­towany na wynik firmy, a realizowany poprzez planowanie, zarządzanie informacją oraz kontrolę.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *