Procesy kontroli

Idea controllingu rozpowszechnia się w praktyce gospodarczej dość szybko i zy­skuje rosnącą przychylność polskich podmiotów gospodarczych, co w niedalekiej perspektywie powinno zaowocować powszechnym wykorzystaniem zalet, które niesie jego zastosowanie. W polskich warunkach zachowano nazwę anglojęzyczną, gdyż brakowało zwięzłego i trafnego określenia oddającego istotę tegoż zagadnienia.

Błędem jest bowiem tłumaczenie terminu controlling za pomocą słowa „kontrola”. Kontrola zawsze odnosi się do działań minionych, a czasem tylko do bieżących. Ter­min controlling pochodzi od angielskiego czasownika to control, jest zatem pojęciem z dziedziny cybernetyki i oznacza utrzymywanie pod kontrolą celowo działającego systemu, poprzez mierzenie każdorazowo osiąganych wielkości docelowych oraz zastosowanie działań korygujących, mających na celu zmniejszenie przyszłych odchyleń i ograniczanie poziomu niepewności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zatem controlling oznacza sterowanie prezesami i czynnościami w przedsiębiorstwie mającymi nastąpić w najbliższej i dalszej przyszłości.

Funkcje i zadania kontroli

Podejmowanie procesu kontroli jest konieczne i niezbędne w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Tak jak praktycznie nie jest możliwe działanie podmiotu gospodarczego z dnia na dzień, bez nakreślonych planów i konkretnych działań, założonych celów, tak nie istnieją przedsiębiorstwa, w których choćby okresowo nie prowadzona by była kontrola występujących w nim procesów gospodarczych czy też osiągniętych wyników ekonomicznych. Konieczność przeprowadzania kontroli wynika z jej użyteczności w praktyce gospodarowania. Zarządzający czy właściciele chcą mieć informacje o tym, jak przedsiębiorstwo się rozwija, jakie osiąga efekty, jakie napotyka trudności, a także jak wykorzystuje pojawiające się szanse i okazje rynkowe oraz posiadane zasoby. Konieczność sprawowania kontroli jest również uwarunkowana szybkimi zmianami zachodzącymi w otoczeniu przedsiębiorstwa, niepewnością i nie- przewidywałnością kierunków jego rozwoju, otwartością i dynamizmem gospodarek rynkowych, rosnącą złożonością procesów mających miejsce w przedsiębiorstwie. Uwarunkowana jest również procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie, np.: błędami popełnianymi przez pracowników, decentralizacją procesów zarządzania polegającą na delegowaniu uprawnień kierowniczych na niższe szczeble struktur organizacyjnych, możliwością powiązania systemów motywacyjnych z wynikami osiąganymi przez poszczególnych pracowników, jak i całą firmę. Te wszystkie czynniki uzasadniają podejmowanie procesów kontroli oraz prowadzenie ich w sposób ciągły, tak by można było minimalizować ryzyko powstające w działalności przedsiębiorstwa oraz osiągać zamierzone cele.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *