Procesy kontroli

Aby kontrola spełniała te zadania, była jak najbardziej skuteczna, musi mieć określone cechy. Należą do nich:

  1. realizm ekonomiczny – przy podejmowaniu procesów kontroli trzeba kierować się zasadą, że koszty ich prowadzenia muszą być niższe od korzyści, jakie można dzięki tej kontroli osiągnąć, wtedy działania kontrolne są uzasadnione i uprawo­mocnione;
  2. realizm organizacyjny – kontrola musi być dostosowana do struktur organizacyj­nych danego podmiotu gospodarczego oraz prowadzona pod kątem wypełnienia obowiązków i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, działów lub zespołów zadaniowych;
  3. koncentracja na strategicznych punktach kontroli – kontrolowanie konieczne jest tam, gdzie istnieje największe prawdopodobieństwo wystąpienia odchyleń od planów, gdzie odchylenia te mogą wywoływać największe szkody oraz koszty, gdzie możliwe jest podejmowanie działań korygujących, eliminujących ryzyko pojawienia się odchyleń;
  4. koordynacja – kontrola powinna być użyteczna, prowadzona zgodnie z tokiem pracy przedsiębiorstwa, powinna sprzyjać integrowaniu procesów wewnętrznych; kontrola powinna w sposób kompleksowy obejmować kolejne fazy procesów operacyjnych, czynności i poszczególne działania występujące w ich ramach;
  5. elastyczność – instrumenty kontroli powinny sprzyjać szybkiemu podejmowaniu racjonalnych, obarczonych niskim poziomem ryzyka decyzji oraz reagowaniu na zmiany w otoczeniu; to oznacza konieczność każdorazowego dostosowywania tych instrumentów do konkretnych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  6. aktualność informacji wykorzystywanych w procesach kontroli – kadra zarzą­dzająca najbardziej jest zainteresowana tym, co najbardziej aktualne, co daje rzetelną i miarodajną podstawę do szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu oraz wewnątrz przedsiębiorstwa;
  7. obiektywizm informacji wykorzystywanych w procesach kontroli – trzeba uni­kać subiektywizmu w dokonywanych ocenach, w miarę możliwości opierać się na ustalonych, wymiernych normach oraz miernikach; w procesach kontroli należy stosować ogólnie przyjęte i powszechnie znane metody pomiaru zjawisk ekonomicznych, rzeczowych czy finansowych;
  8. ścisłość informacji kontrolnych – muszą one być sformułowane jasno, precy­zyjnie, tak by były czytelne oraz zrozumiałe dla wszystkich odbiorców, również pracowników przedsiębiorstwa korzystających z tych danych w prowadzeniu różnorodnych działań operacyjnych;
  9. normatywność i operacyjność – informacje kontrolne powinny ułatwiać po­dejmowanie działań korygujących, wtedy gdy kontrola wykaże odchylenia od zaplanowanych wielkości określonych norm, mierników, standardów i wzorców;
  10. akceptacja przez członków organizacji – system kontroli, jej instrumenty, narzędzia oraz stosowane mierniki oceny stopnia wykonania zadań powinny być zaakcep­towane przez pracowników przedsiębiorstwa, muszą być im znane – wpływa to skutecznie na ich motywację do pracy oraz sprawność prowadzenia procesów wewnętrznych.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *