Procesy kontroli

Jak wynika z omówionych etapów procesu kontroli, tworzą one logiczną i spójną całość, mogą, a nawet powinny być prowadzone w sposób ciągły. Tylko takie, bowiem podejście do procesu kontroli gwarantuje dzięki niej skuteczność i sprawność zarzą­dzania przedsiębiorstwem. We współczesnych przedsiębiorstwach, dzięki stosowaniu określonych systemów informatycznych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji, możliwy jest natychmiastowy dostęp do wielu informacji decyzyjnych. Nie trzeba zatem czekać na koniec realizacji określonego procesu, określonego zada­nia czy zamierzenia w przedsiębiorstwie, by wtedy poddać go ocenie. Dokonywanie takiej oceny jest możliwe już w trakcie realizacji tych procesów i zadań. Na bieżąco zatem możliwe jest wdrażanie działań korygujących i lepiej dostosowujących realne działania przedsiębiorstwa do zmiennych warunków rynkowych.

W teorii zarządzania przedsiębiorstwem wymienia się kilka sposobów systematy­zacji prowadzonych procesów kontrolnych. Kontrolę można zatem przede wszystkim podzielić na strategiczną i operacyjną.

Kontrola strategiczna, inaczej zwana również nadzorem strategicznym, towa­rzyszy procesom planowania strategicznego. Nakierowana jest na ocenę zasadności założonych celów i zamierzeń, do których realizacji będzie dążyć przedsiębiorstwo (doing the right things). Jej zadaniem jest weryfikowanie prawidłowości formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz identyfikacja możliwych zagrożeń, wąskich gardeł, szans i okazji rynkowych. Kontrola strategiczna obejmuje zatem dwie główne funkcje: strategiczną kontrolę założeń oraz strategiczną kontrolę realizacji.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *