Przywództwo w organizacji

Wyróżnia się kilka rodzajów władzy. Jest to władza nagradzania, wymuszania, legalna, władza odniesienia, ekspercka i przedstawicielska.

  • Władza nagradzania związana jest z nagrodami i wynika z tego, że liderzy mogą odpowiednio nagradzać swoich pracowników, np. przez ich awansowanie.
  • Władza wymuszania związana jest z przymusem i wynika z tego, że liderzy mogą karać swoich pracowników, np. karą może być degradacja, przeniesienie do mało atrakcyjnej pracy.
  • Władza legalna wynika z tego, że lider zajmuje określone stanowisko w struktu r /x organizacyjnej przedsiębiorstwa i dzięki swojej formalnej pozycji może wywierać wpływ na podwładnych, np. prze^ydawanie poleceń. Hierarchia organizacyjna narzuca pracownikom obowiązek podporządkowania się swojemu przełożonemu. Stanowi ona istotę tradycyjnego systemu wpływu, w którym stanowiska kierow­nicze są wyposażone w autorytet formalny.

Te trzy typy władzy wywodzą się z formalnej struktury organizacyjnej przed­siębiorstwa i są przez nie określone. Są to typy władzy narzucone przez organizację. Dwa następne związane są z osobą lidera. Są efektem postrzegania przez podwładnych indywidualnych cech liderów. Do nich zalicza się:

  • Władza odniesienia, wynikająca z więzi. Pracownicy identyfikują się ze swoim przełożonym i jego celami. Uznają te cele za swoje osobiste i z dużym zaangażo­waniem pracują nad ich realizacją.
  • Władza ekspercka wynika z tego, że pracownicy uznają swojego lidera za eksperta i podporządkowują się mu oraz go wspierają. Pracownicy uznają, że ich przełożony jest osobą kompetentną, czyli posiada określoną wiedzę, doświadczenie, umie­jętności i cechy osobowościowe, oraz uważają, że jego kompetencje przydatne są w zaspokajaniu ich potrzeb.
  • Władza przedstawicielska polega na delegowaniu uprawnień przez pracowników na lidera i podporządkowaniu się jego osobie, pod warunkiem że lider radzi się swoich pracowników i realizuje ich cele.

Te typy władzy stanowią podstawę różnych sposobów wywierania wpływu przez odwoływanie się do potrzeb podwładnych.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *