Przywództwo w organizacji

Władza może wypływać z różnych źródeł. Jak już wspomniano, źródła władzy mogą wynikać ze struktury organizacyjnej organizacji lub cech osobowych lidera. W tym miejscu zostanie dokładniej omówiona istota poszczególnych źródeł władzy, począwszy od źródeł wynikających ze struktury organizacyjnej.

Władza pochodząca z formalnej hierarchii organizacyjnej wynika z tego, że lide­rowi zajmującemu odpowiednie stanowisko w strukturze danej organizacji podlegają bezpośrednio łub pośrednio pracownicy i z tego powodu może on na nich wywierać wpływ. Formalną władzę nabywa się z chwilą zajęcia danego stanowiska. Jest to ko­nieczne źródło władzy, ponieważ daje ono formalne możliwości oddziaływania na pracowników. Dzięki niej lider ma możliwość wymagania określonych zachowań od swoich podwładnych. Formalna władza daje możliwość kontrolowania ich. Jednak jest to źródło niewystarczające, żeby móc skutecznie oddziaływać na pracowników. Jeżeli lider zajmuje stanowisko kierownicze i jego władza wynika tylko z tego źródła, to może mieć trudności z oddziaływaniem na swoich podwładnych, ponieważ np. widząc, że nie ma on odpowiednich kwalifikacji, nie będą chcieli go słuchać. Im organizacja jest bardziej scentralizowana, tym to źródło władzy zyskuje na znaczeniu. Na przykład w organizacjach militarnych, takich jak wojsko, jest to podstawowe źródło władzy.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *