Przywództwo w organizacji

Centralność, czyli pozycja nieformalna w układzie wzajemnych zależności wystę­pujących w organizacji, jest również istotnym źródłem władzy. Ważną rolę odgrywa pozycja w systemie komunikowania i kontaktów z innymi ludźmi bądź jednostkami w organizacji. Rozległe kontakty interpersonalne stanowią jedno z ważniejszych źródeł władzy, ponieważ z wyjątkiem osób wykonujących czynności rutynowe, nikt w organizacji nie ma wszystkich informacji i zasobów potrzebnych do wykonywania swoich obowiązków.

Kolejnymi źródłami władzy wynikającymi z formalnej struktury organizacyjnej są:

  • Oddziaływanie na pracę innych – osoby, od których uzależnione są wyniki pracy innych pracowników, posiadają nad nimi dużą władzę. Korzystna jest sytuacja, gdy oddziaływanie wykracza poza zespół i obejmuje jak największą część organi­zacji. Z tego źródła często czerpią władzę informatycy – np. w przypadku awarii systemu informatycznego inni pracownicy nie mogą wykonywać swoich zadań.
  • Elastyczność polegająca na możliwości posiadania własnego zdania na temat wyko­nywanych zadań. Dzięki temu kontrola innych osób nad wykonywanymi zadaniami jest ograniczona, co zmniejsza ich władzę. Dobrym przykładem są członkowie zespołu projektowego, którzy posiadają dużą swobodę w realizacji swoich zadań, przez co władza kierownika zespołu projektowego jest ograniczona.
  • Istotność. Im stanowisko jest bardziej istotne z punktu widzenia celów, które re­alizuje organizacja, tym większą władzę posiada osoba zajmująca to stanowisko, ponieważ od jej pracy w dużej mierze zależy, czy cele organizacji zostaną osiągnięte. Przykładowo, gdy jednym z głównych celów przedsiębiorstwa jest zwiększenie sprzedaży, dużą władzę posiadają pracownicy działu marketingu i sprzedaży.
  • Zauważalność, czyli bycie w kontakcie z wieloma wpływowymi ludźmi, tak aby oni zauważyli nasze zalety, osiągnięcia, wiedzę. Dzięki takiemu postępowaniu człowiek może szybciej zostać zauważony i ma większe szanse na awans. Dostęp lidera do informacji jest silnym źródłem władzy. Musi on posiadać infor­macje dotyczące otoczenia organizacji, strategii jej działania, zadań wykony wanych przez podwładnych oraz ich sytuacji zawodowej i życiowej. Informacje są mu potrzebne do podejmowania racjonalnych decyzji. Informacja musi być rzetelna, czyli oparta na faktach i wiedzy, zrozumiała, kompletna, przedstawiająca wszystkie aspekty danej sprawy oraz zwięzła. Brak dostępu do informacji pozbawia lidera faktycznej możliwo­ści wypełniania swoich funkcji, ponieważ w takiej sytuacji nie zna on uwarunkowań związanych z działalnością organizacji. Dostęp do informacji w dużej mierze zależy od stopnia scentralizowania organizacji i jej systemu przepływu informacji.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *