Teorie motywacji pracowników

Teoria sprawiedliwości Johna S. Adamsa

Pracownicy dążą do tego, żeby byli sprawiedliwie nagradzani za swoją pracę. Porównują oni swój wkład pracy w postaci czasu pracy, kompetencji, doświadczenia zawodowego, wysiłku i lojalności z tym, co otrzymują w zamian. Oczekiwanymi przez nich efektami pracy są: poziom wynagrodzenia, podwyżki, nagrody, świadczenia materialne, socjalne oraz emerytalne, uznanie, awans, atmosfera w pracy. Pracownicy porównują stosunek swojego wkładu pracy do jej efektów ze stosunkiem wkładu pra­cy do efektów innych osób. Jako punkt odniesienia przyjmują pracowników, którzy pracują w danej organizacji na podobnych stanowiskach, członków rodziny, znajo­mych lub inne osoby, z którymi utrzymują kontakty służbowe. Informację na temat wynagrodzeń innych osób pracownicy otrzymują również ze środków masowego przekazu. Przy dokonywaniu oceny biorą także pod uwagę system wynagradzania w ich organizacji oraz rzeczywiście przyznawane wynagrodzenia. Pracownicy mogą również porównać obecną pracę ze swoimi poprzednimi pracami. Jeżeli z ich punktu widzenia zachodzi równowaga między porównywanymi wielkościami, to uważają, że są sprawiedliwie nagradzani. Jeżeli istnieje nierównowaga, to taką sytuację uważają za niesprawiedliwą i dążą do wyrównania tej niesprawiedliwości. Pracownik, który do­strzega niesprawiedliwość, wybiera co najmniej jedną z następujących możliwości:

  • zniekształca obraz nakładów lub wyników albo własnych, albo cudzych,
  • zachowuje się tak, aby skłonić innych do zmiany ich nakładów lub wyników,
  • zachowuje się tak, aby zmienić własne nakłady lub wyniki,
  • wybiera odmienny punkt odniesienia,
  • odchodzi z pracy.

Teoria sprawiedliwości znalazła potwierdzenie w licznych badaniach. Dostarcza ważnych wiadomości o motywacji pracowników. Dlatego też powinna być wykorzystywana w ich pracy. Każdy system motywacji powinien przewidywać dla wszystkich pracowników sprawiedliwe nagrody.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *