Zadania controllingu w przedsiębiorstwie

Służby controllingowe powinny obejmować swym zasięgiem wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa. Aby zapewnić efektywność rozwiązań controllingowych, działania te powinny być ukierunkowane na kluczowe dla przedsiębiorstwa elementy, tak by system controliingu mógł rzeczywiście wspomagać kierownictwo w podejmowaniu decyzji, a nawet stanowić swoiste narzędzie w ręku menedżera. Do tych elementów należy zaliczyć: cele przedsiębiorstwa, wpływ obecnych działań na przyszłą sytuację, wąskie gardła, rynek, klientów.

Przedsiębiorstwo, w ramach controliingu, powinno być zorientowane na cele. Ma to ścisły związek ze strategicznym zarządzaniem przedsiębiorstwem. Wytyczanie celów pozwala trzymać się obranego kierunku rozwoju, a tym samym szybciej osiągać zakładane rezultaty. Controlling w pierwszej kolejności zajmuje się celami formalnymi (odnoszącymi się do wartościowych aspektów planowania, np. rentowność, płynność finansowa, efektywność) – wartościami, wskaźnikami. Rozpatrywanie celów rzeczowych (definiujących przedmiot działania jednostki gospodarczej) następuje po opracowaniu materiału liczbowego. Cele powinny być definiowane jednoznacznie i określane wskaźni­kami liczbowymi, dzięki temu unika się nieporozumień i łatwiej jest analizować wyniki. Wytyczanie celów pozwala odnieść funkcjonowanie przedsiębiorstwa do jego sytuacji w przyszłości oraz uwzględnić zmienność warunków jego funkcjonowania.

Orientacja na przyszłość ma tę zasadniczą zaletę, że dynamizuje funkcjono­wanie każdego przedsiębiorstwa. Informacje płynące z przeszłości mają jedynie wartość poznawczą, która stanowi zasób wiedzy o rezultatach podjętych wcześniej działań, na które nie można już wpłynąć. W systemie współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem kierownictwo koncentruje uwagę na możliwościach wynikają­cych z otoczenia i potencjale samego przedsiębiorstwa, który można wykorzystać w przyszłości. To przyszłość stanowi platformę wprowadzania zmian i rozwoju. Nasilająca się konkurencja, znaczny wzrost niepewności funkcjonowania, zmiana modelu przedsiębiorstwa (np. globalizacja), nacisk na obniżkę kosztów działalności stawiają nieustanne wymagania względem tradycyjnego modelu rachunkowości zorientowanego na przeszłość. W nowoczesnym rachunku kosztów i w controllingu analizy expost stają się niewystarczające, konieczne jest oparcie się na analizach ex ante. Niezbędne jest opracowanie i wdrożenie nowych koncepcji, instrumentów i narzędzi dostarczających dokładnych informacji o przeszłym rozwoju przedsiębiorstwa, dzięki czemu można udoskonalić przede wszystkim planowanie strategiczne.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *