Zadania controllingu w przedsiębiorstwie

Controlling operacyjny powinien z założenia umożliwiać wykrycie błędów popełnio­nych w trakcie planowania, jak również podczas realizacji zamierzeń. Wszystko po to, by można było podjąć odpowiednie działania zmierzające do ich usunięcia, do skorygowania założonych przedsięwzięć i niedopuszczenia do spadku efektywności zarządzania.

Na zakończenie warto podsumować dotychczasowe rozważania oraz zaprezento­wać podstawowe cechy controlłingu strategicznego oraz operacyjnego i ich odmienne uwarunkowania w formie swoistej analizy porównawczej.

Tabela – Charakterystyczne cechy controllingu strategicznego i operacyjnego

Cechy Controlling strategiczny Controlling operacyjny
Cele Zapewnienie długotrwałej egzystencji i rozwoju przedsiębiorstwa oraz niezbędnych potencjałów sukcesu Zapewnienie rentowności, płynności finansowej, osiąganie nadwyżki finansowej
Orientacja Zewnętrzne uwarunkowania działania przedsiębiorstwa, dostosowywanie tych działań do zmiennego otoczenia Wewnętrzne zasoby przedsiębiorstwa, ekonomizację działań i regulację wewnętrznych procesów
Obszary obserwacji Szanse i zagrożenia z otoczenia, mocne i słabe strony przedsiębiorstwa Przychody / koszty, nakłady / efekty
Horyzont czasu Okresy długie, wieloletnie Okresy krótkie, bieżąca działalność przedsiębiorstwa
Poziom planowania Strategiczny Taktyczny i operacyjny, budżetowanie
Charakter zadań Przeważnie jakościowy Przeważnie ilościowy, wymierny
Strukturalizacja

problemów

Niski stopień, bardziej jakościowy niż ilościowy charakter celów i zadań Cele i zadania wyrażone ilościowo, duża precyzja i szczegółowość danych

Controlling w przedsiębiorstwie może być podstawą kompleksowych i struk­turalnych przekształceń mających na celu poprawę efektywności, wzrost szybkości reagowania przedsiębiorstwa na zmiany w otoczeniu oraz ich antycypację. Posługuje się on w znacznej mierze znanymi metodami i instrumentami zarządzania, dokonu­jąc ich nowej kombinacji w celu osiągania efektów synergicznych. Wyróżnikiem tej koncepcji zarządzania jest ich integracja w jeden system.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *