Zadania controllingu w przedsiębiorstwie

Orientacja na wąskie gardła oznacza, że działania controllingowe powinny być ukierunkowane przede wszystkim na te obszary przedsiębiorstwa, w których posiadane zasoby są zbyt małe bądź niedopasowane w stosunku do zapotrzebowania. Pozwala to na zapobieganie rozproszeniu uwagi oraz sił, a także jednoczesną koncentrację na problemach najistotniejszych dla przedsiębiorstwa. Wąskim gardłem może być np.: segment rynku, oferta asortymentowa, płynność finansowa, wysokość kapitału obrotowego, poziom zapasów towarów itp.

Przedsiębiorstwo może odnosić sukcesy, jeżeli jego działanie nastawione jest na rynek. Szybko zmieniające się warunki otoczenia muszą znajdować odzwierciedlenie w rachunku kosztów i wyników. Aby wprowadzić do praktyki orientacją rynkową, należy ściśle określić związki między zgłaszanymi potrzebami klientów z jednej strony oraz marketingiem, sprzedażą, procesami wewnętrznymi przedsiębiorstwa z drugiej strony. W pracach nad konstruowaniem oferty asortymentowej w większym stopniu trzeba wykorzystać narzędzia z zakresu analizy wartości, analizy wrażliwo­ści. Dzięki bezpośredniej obserwacji konkurencji rynkowej, jednostki gospodarcze mają możliwość stałego badania i poprawiania stopnia konkurencyjności własnych procesów wewnętrznych, operacyjnych. Przedsiębiorstwa potrafiące rozpoznać tendencje rozwojowe rynku są w stanie lepiej dopasować się do sygnałów płynących z otoczenia i tym samym stać się bardziej konkurencyjne. Mogą też zmniejszyć skalę niepewności swego działania, odpowiednio dopasowując swój model biznesowy do zmiennych uwarunkowań zewnętrznych związanych z rynkiem.

Skupienie uwagi firmy na kosztach oraz wynikach finansowych nie może pro­wadzić do ignorowania potrzeb klienta. Przedsiębiorstwo działające w gospodarce rynkowej może istnieć tylko wówczas, gdy dostarcza pewną użyteczność konsu­mentowi, zaspokaja jego potrzeby i przewiduje jego stale zmieniające się preferencje. Orientacja na klienta zakłada, że celem przedsiębiorstwa jest optymalne zadowolenie klienta, koncentracja na spełnianiu jego oczekiwań. Kontroler powinien dostarczyć informacji koniecznych do analizy profilu konsumentów czy też finalnych odbiorców produktów lub usług świadczonych przez dane przedsiębiorstwo (np.: analiza grup klientów, badanie satysfakcji klientów). Myślenie zorientowanie na klienta pozytywnie oddziałuje również na jakość oferty, szybkość obsługi oraz jej koszty.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *