Zadania controllingu w przedsiębiorstwie

Koncepcja controllingu pierwotnie mieściła się w rachunkowości i służyła tam nadzorowi wykorzystania posiadanych przez przedsiębiorstwo środków, później ulegała zmianie, rozszerzając zasięg swego oddziaływania na całe przedsiębiorstwo i możliwości oceny perspektyw jego rozwoju, zyskiwała też na znaczeniu procedura prowadzenia działań controllingowych w sposób ciągły. Jak wcześniej stwierdzono, również procesy kontroli sprawowane w przedsiębiorstwie wymagają ciągłości i są konieczne na każdym etapie jego działania. Jednak controlling to nie system ukierun­kowany na ocenę przeszłości, tylko na działalność bieżącą i przyszłość. Tylko bowiem poświęcanie uwagi tym kwestiom pozwala przedsiębiorstwu eliminować zagrożenia powstające w trakcie jego funkcjonowania, wykorzystywać okazje rynkowe, tworzyć systemy wczesnego ostrzegania, jak również systemy podnoszące jakość, sprawność i skuteczność zarządzania.

Zakres funkcjonowania i zastosowania controllingu w przedsiębiorstwie można również określić poprzez konkretne rodzaje decyzji oraz działań podejmowanych w jego ramach. Działania te tworzą określone podsystemy. Należą do nich:

  • podsystem planowania – obejmujący funkcje koordynacyjne procesów planowania strategicznego i operacyjnego;
  • podsystem kontrolno-analityczny – w ramach którego dokonywana jest ocena i analiza osiąganych przez przedsiębiorstwo wyników, ustalane są odchylenia między wielkościami zaplanowanymi i realnie uzyskanymi oraz przyczyny ich powstawania;
  • podsystem regulacji – w którym na podstawie ustalonych odchyleń oraz ich przyczyn wskazuje się działania naprawcze oraz przeciwdziałające ich pojawieniu się w przy­szłości, są to w istocie działania o charakterze sprzężeń zwrotnych -feed bach,
  • podsystem sterowania – obejmuje antycypowanie możliwych zagrożeń z jednoczes­nym proponowaniem działań usprawniających i modyfikujących dotychczasowe reguły postępowania przedsiębiorstwa, są to zatem działania o charakterze sprzężeń wyprzedzających – feedforward;
  • podsystem sprawozdawczości – którego istotą jest tworzenie bardzo szerokich baz informacyjnych, systemów informacji menedżerskiej wspierających procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie”.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *