Zadania controllingu w przedsiębiorstwie

Wymienione grupy działań mają charakter logiczny, a nie chronologiczny. Ten fakt oznacza, iż nie muszą występować w określonej kolejności, a rozpoczęcie kolejnego działania nie jest uwarunkowane ukończeniem poprzedniego. Wszystkie te działania wzajemnie się ze sobą przeplatają, nakładają oraz wzmacniają swoje korzyści dla za­rządzania przedsiębiorstwem zorientowanym na maksymalizację wartości rynkowej i jego użyteczności dla właścicieli.

Podstawowym celem funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego jest trwa­nie i rozwój, co oznacza zdolność do ciągłego prowadzenia działalności gospodarczej. To również ciągła konieczność dążenia do wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Aby trwanie przedsiębiorstwa było możliwe, konieczne jest spełnienie warunków, które powinny sprzyjać podnoszeniu sprawności i skuteczności funkcjonowania oraz rozwojowi przedsiębiorstwa. Warunki te pozwalają określić główne cele i zadania controllingu w każdym podmiocie gospodarczym.

Aktywność oznacza ciągłe poszukiwanie klientów, wytwarzanie produktów, to­warów lub usług, które zdobędą uznanie w oczach potencjalnych klientów, to również podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia, kursy, a przez to wzmac­nianie potencjału kadrowego przedsiębiorstwa, to także prowadzenie aktywnej działalności promocyjnej produktów, prowadzenie rachunku kosztów w różnych przekrojach i konfiguracjach itp.

Gospodarność to dbanie o to, by podmiot gospodarczy osiągał nadwyżki finanso­we z działalności gospodarczej nie tylko w ogólnym rozrachunku, ale także w każdej grupie produktów, w każdym segmencie rynku oraz regionie gospodarczym, a także w każdym podejmowanym i realizowanym procesie gospodarczym. To również zadanie polegające na efektywnym wykorzystaniu generowanych środków i ciągła dbałość o pomnażanie wartości przedsiębiorstwa.

Ożywienie to konieczność wzmożonej aktywności przedsiębiorstw, której prze­jawami mogą być: nowe technologie wdrażane w przedsiębiorstwach, nowe formy promocji, tworzenie wyłącznych sieci dystrybutorów, prowadzenie badań rynkowych, wdrażanie innowacji procesowych, słowem podnoszenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *