Zadania controllingu w przedsiębiorstwie

Controlling projektów dotyczy wspomagania, przygotowania i wykonania różnego typu projektów (np. nowe technologie, nowy układ procesów, ale też długoterminowe kontrakty itp.) poprzez m.in. budżetowanie kosztów przygotowania i realizacji projek­tów, odpowiednie określenie i przydzielenie obowiązków konkretnym wykonawcom, powiązanie systemów motywacyjnych z efektami wdrożeń projektów.

Controlling logistyki powinien mieć na celu wspomaganie funkcji logistycznych realizowanych przez przedsiębiorstwo, takich jak: transport, magazynowanie, obsługa zamówień, sterowanie przepływem materiałów i informacji w procesach wewnętrz­nych zachodzących w przedsiębiorstwie. Celem tak rozumianego controllingu jest optymalizacja kosztów logistyki z jednej strony, z drugiej zaś podniesienie sprawności i jakości procesów wewnętrznych, skrócenie czasu ich trwania.

Controlling produkcji ma za zadanie wspierać efektywność procesów produkcji poprzez właściwe zaplanowanie i kontrolę przebiegu procesów wytwarzania, bu­dżetów i kosztów wytwarzania, czasu trwania tych procesów, poziomu jakości oraz opłacalności wykonywania poszczególnych faz i działań w tych procesach.

Controlling marketingu ma na celu wsparcie działalności marketingowej przedsię­biorstwa poprzez prowadzenie analiz dotychczasowej sprzedaży i prognoz zgłaszanego przez klientów zapotrzebowania, racjonalizację kosztów działalności marketingowej, właściwy dobór narzędzi marketingowych sterowanie działaniami handlowców, planowanie i kontrolę działań promocyjnych czy też działań w sferze dystrybucji.

Controlling personalny powinien wspomagać zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, tak by jak najefektywniej wykorzystać posiadany kapitał ludzki, by optymalizować koszty osobowe, szeroko rozumiane systemy motywacyjne i tworzyć warunki do rozwoju tego właśnie kapitału.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *