Zadania controllingu w przedsiębiorstwie

Controlling finansów obejmuje wspieranie zarządzania finansami przedsiębiorstwa przede wszystkim poprzez tworzenie i aktualizowanie planów finansowych, analizę i ocenę finansowych efektów działalności przedsiębiorstwa, sterowanie wynikiem firmy, rentownością oraz przepływami jej środków pieniężnych. Można go też traktować szerzej, jako instrument pozwalający integrować wszystkie obszary funkcjonalne w przedsiębiorstwie dla tworzenia wartości i jej powiększania.

Controlling inwestycji ma na celu wspomaganie podejmowania decyzji inwesty­cyjnych przedsiębiorstwa, poprzez odpowiednie ich zaplanowanie, kontrolę przebiegu realizacji, kosztów i efektów związanych z realizacją danego przedsięwzięcia inwe­stycyjnego.

Controlling ekologiczny wspiera procesy zarządzania przedsiębiorstwem w obsza­rze ochrony środowiska, wykorzystania surowców, materiałów, energii, gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie poprzez właściwe zaplanowanie działań, kontrolę kosztów i uzyskiwanych efektów.

Z kolei na podstawie kryterium uwzględniającego szczeble zarządzania przed­siębiorstwem wyodrębnia się controlling strategiczny i operacyjny.

Controlling strategiczny zmierza do sprawnego ukształtowania procesów pla­nowania oraz kontroli na poziomie zarządzania strategicznego. Można go rozumieć jako funkcję kierowniczą w ramach zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Planowanie strategiczne polega na ustaleniu merytorycznych celów i zadań, zaś controlling czuwa nad tym procesem, jednocześnie stara się stworzyć warunki organizacyjne opracowywania planów oraz metod ich uzgadniania z wytycznymi, narzędziami zarządzania operatywnego. Controlling strategiczny dotyczy zawsze dłuższego horyzontu czasowego, poddaje analizie zamierzenia strategiczne wynikające z rozpoznania szans oraz zagrożeń rynkowych, analizy i kondycji przedsiębiorstwa. Jest zorientowany głównie na przyszłe zasoby przedsiębiorstwa, na możliwości ich wzrostu.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *