Zadania controllingu w przedsiębiorstwie

Controlling strategiczny ma sens jedynie tam, gdzie planowanie strategiczne nie jest pojmowane jako pojedynczy akt naczelnego kierownictwa, ale jako zdecentra­lizowany proces pobierania i przetwarzania informacji, w który zaangażowane są niższe szczeble zarządzania przedsiębiorstwem. W tego typu procesie planowania strategicznego uczestniczy wiele komórek, które otrzymują ogólne ukierunkowanie wstępne na cel przedsiębiorstwa, a same natomiast stwarzają miejsce na inicjatywę oraz kreatywność pracowników. Ośrodki decyzyjne, umiejscowione na niższych szczeblach struktur organizacyjnych, powodują, iż wzrasta odpowiedzialność pracowników za losy firmy, wzrasta ich integracja w sytuacjach kryzysowych. Kierowanie z niższych szczebli pozwala w razie wystąpienia zakłóceń szybciej oraz skuteczniej uzgadniać zmiany w założonych celach, korekty planów, podejmować działania korygujące.

Do controllingu strategicznego należy harmonizacja działań całego przedsiębior­stwa w procesach planowania. Konieczne jest określenie, kiedy i przez kogo procesy cząstkowego planowania powinny być zaczęte. Pracownicy działu controllingu w przed­siębiorstwie powinni także przygotowywać oraz opracowywać wymagane instrumenty oraz dokumenty planistyczne (np. metody portfolio, scenariusze, wykazy itp.).

Do głównych zadań controllingu strategicznego należy:

  • inicjowanie i wspieranie kadry zarządzającej w poszukiwaniu oraz optymalnym wykorzystaniu pojawiających się możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa;
  • stworzenie bazy informacyjnej grupującej informacje o otoczeniu konkurencyj­nym i makrootoczeniu, tendencjach rozwojowych i określonych trendach;
  • nadzorowanie procesów kontroli strategicznej, prowadzenia analiz założeń bu­dowania planów działalności przedsiębiorstwa;
  • dostrzeganie zagrożeń w otoczeniu oraz pojawiających się wąskich gardeł w funk­cjonowaniu przedsiębiorstwa;
  • opracowanie strategicznego systemu sprawozdawczości, zabezpieczenia oraz nadzorowania implementacji strategii w przedsiębiorstwie.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *