Zadania controllingu w przedsiębiorstwie

O ile w zarządzaniu strategicznym chodzi o utworzenie oraz zachowanie poten­cjałów sukcesu przedsiębiorstwa, o tyle zarządzanie operacyjne zmierza do możliwie sprawnego wykorzystania tych potencjałów, prawidłowego urzeczywistniania strategii. W zarządzaniu operacyjnym chodzi o osiągnięcie określonego poziomu rentowności oraz płynności finansowej przedsiębiorstwa. Dlatego w tych procesach bardziej dostępne są wielkości wymierne, możliwe do skwantyfikowania. Controlling operacyjny zawsze zmierza do stworzenia przedsięwzięć wspierających realizowanie strategii, podnoszących sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa, a w rezultacie efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa. Czyni to poprzez tworzenie przydatnych struktur organizacyjnych albo instrumentów z zakresu polityki kadrowej, utworzenie systemu informacyjnego, przygotowanie zestawu wskaźników, jak również poprzez procedury planowania opera­cyjnego, budżetowanie, tworzenie rachunków kosztów, szacowania progów rentowności – instrumentów użytecznych z zakresu zarządzania finansowego.

Controlling operacyjny obejmuje swym zasięgiem zdecydowanie krótszy horyzont czasowy. Jest zorientowany na skuteczne oraz prawidłowe kształtowanie istniejących zasobów. Do zadań controllingu operacyjnego należą zatem:

  • transformacja planów działań przedsiębiorstwa na budżety,
  • określanie mierników oceny stopnia realizacji planów działań i budżetów,
  • organizacja systemu sprawozdawczości bieżącej w przedsiębiorstwie,
  • ciągła obserwacja zmian zachodzących w wynikach przedsiębiorstwa,
  • koordynowanie celów cząstkowych oraz całościowych,
  • stała kontrola kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa w różnych przekrojach,
  • sporządzanie sprawozdań controllingowych dotyczących efektywności działania przedsiębiorstwa, płynności, rentowności oraz zadłużenia,
  • wspieranie informacyjne bieżących decyzji zarządczych.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *