Zarządzanie grupami i zespołami – cz.1

Nawet najbardziej harmonijna praca jednostki organizacyjnej nie jest pozbawiona czynników stresujących i rywalizacji. Oprócz zróżnicowania profesjonalnego człon­kowie danej jednostki organizacyjnej znajdują się pod wpływem szeregu niezależnych od nich czynników zewnętrznych (dalsze otoczenie organizacji) oraz wewnętrznych, takich jak: misja firmy, system celów, systemy wynagradzania, struktura, organizacja i zarządzanie firmą czy pozycja oraz zachowania przełożonych, a także innych kie­rowników w organizacji jako całości. Te czynniki, obok podstawowych celów i zadań danej jednostki organizacyjnej, nie tylko determinują jej skład, ale co ważniejsze

  • także jej proces działania i rozwoju. Oddziaływanie takiego zestawu czynników powoduje, że można zaobserwować krzywą życia organizacji. Ocenę efektywności i skuteczności funkcjonowania organizacji ukazuje analiza jej mocy lub sił w różnych fazach życia zespołu. W zależności od sposobu przeprowadzenia analizy trzeba wyróżnić dwa istotne podejścia:
  • Projektując pracę nowego zespołu, koncentrujemy się na jego potencjale, badając określone moce. Każda moc opisuje inne możliwości zespołu, istotne z uwagi na zakres zadania. Przeprowadzenie diagnozy potencjalnych członków zespołu, z punktu widzenia różnych mocy, które będą oni do niego wnosić, pozwała na projektowanie z ustaleniem optymalnego składu grupy, najkorzystniejszego w danym układzie możliwości, ludzkich i organizacyjnych, firmy.

Usprawniając funkcjonowanie działającego zespołu, koncentrujemy się na istniejących relacjach oraz elementach prowadzących do jego osiągów, form i stylu pracy. W takim rozumieniu moc zespołu przekształca się w układ jego sil. Stopień wykorzystania mocy w zespole objawia się w zależności od wzajemnego ukierunkowania i natężenia sił. Diagnoza obejmuje analizę aktualnych mocy wnoszonych przez poszczególnych członków zespołu oraz układu wzajemnych relacji i powiązań synergetycznych, aby dokonać przeprojektowania, które pro­wadzi do uzyskiwania lepszych wyników i większej skuteczności zespołu.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *