Zarządzanie grupami i zespołami – cz.1

Zespół zadaniowy. Jest specyficzną grupą wyodrębnioną z firmy jako mikroorga- nizacja do osiągnięcia (zrealizowania) określonego celu w wyznaczonym jednoznacznie łub domyślnie horyzoncie czasowym. Większość komitetów i grup zadaniowych to właściwie zespoły zadaniowe. Wyróżnia się wiele rodzajów zespołów zadaniowych:

  • Zespół zadaniowy do rozwiązywania problemów to najpopularniejszy i naj­chętniej powoływany rodzaj zespołu. Interdyscyplinarny, gromadzi specjalistów wyposażonych w odpowiednią wiedzę i doświadczenie, którzy zostali powołani do rozwiązania postawionego problemu. Po wykonaniu zadania zespół zostaje rozwiązany.
  • Zadaniowy zespół twórczy łub innowacyjny jest powoływany do wypracowania pomysłów na nowe rozwiązania potrzebne w działach technicznych, produkcyj­nych, zaopatrzeniowych, dystrybucyjnych.
  • Zespół kierowniczy składa się z menedżerów z różnych działów funkcjonalnych (np. produkcja, sprzedaż, marketing, finanse), powoływanych w celu wypraco­wania strategii lub niezbędnych rozwiązań organizacyjnych firmy.
  • Zespół wykonawczy coraz chętniej jest powoływany w firmach. Odpowiedzial­ny jest za codzienną pracę i wyposażony w odpowiednie uprawnienia i decyzje. Prowadzi firmę w kierunku samorządności i szerszego udziału wykonawców w zarządzaniu nią.
  • Zespół „5S”. Powoływany do wprowadzenia organizacji pracy opartej na metodzie „5S”.
  • Zadaniowy zespół usprawnień powołuje się, żeby wypracował i wprowadzał zmiany polepszające istniejące rozwiązania w technice, organizacji, zarządzaniu.
  • Zespół wirtualny jest oparty na sieci intranetu. Członkowie opracowują okreś­lone zadania i wymieniają się wynikami. Zazwyczaj przywództwo przejmuje specjalista, którego specjalność jest aktualnie przedmiotem rozważań zespołu.
  • Zespół sterowania jakością to wyodrębniona grupa pracowników powołana w związku z wdrażaniem systemu jakości lub wprowadzania odpowiedniej normy jakościowej.

Grupy nieformalne. Powstają w organizacji jako wytwór jej członków. Ludzie wchodzą do takiej grupy z najróżniejszych, najczęściej bardzo złożonych, powodów. Powstają one zazwyczaj w celu popierania określonych interesów, którymi są zaintere­sowani jej członkowie. Cele grupy nie muszą mieć związku z celami organizacji. Grupy nieformalne mogą przyjmować różne formy organizacyjne. Mogą być bardzo znaczącą siłą nacisku czy oddziaływania – pozytywną lub negatywną – której menedżerowie nie powinni ignorować. Przykładem negatywnego działania było stworzenie nieformalnej grupy inżynierów, która przygotowała konstrukcję urządzenia mechanicznego, w taki sposób, aby następnie wprowadzać wnioski racjonalizatorskie, za które otrzymywała dodatkowe wynagrodzenie. Natomiast pozytywne działanie innej grupy nieformal­nej to np. wspieranie wysiłków szefa, aby wyprowadzić firmę z zapaści finansowej, polegające na wyrażeniu zgody na czasowe ograniczeniu podwyżek płac.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *