Zarządzanie grupami i zespołami – cz.1

Cele grupy. Cele grupy nieformalnej są zawsze specyficzne i często rozbieżne z celami organizacji. Ludzie lubią koncentrować się na takich celach, bo sprawia im to przyjemność, daje możliwość okazania swojej inności i niezwykłości, przekory czy poszukiwania spełnienia swoich wymagań i aspiracji, których nie znajdują w dzia­łaniach formalnych organizacji.

Korzyści instrumentalne. Ludzie mogą kierować się dodatkowymi korzyściami lub snobizmem. Chcą należeć do klubów tenisowych, golfowych czy stowarzyszeń i związków profesjonalnych, aby to członkostwo potwierdzić w swoim życiorysie, chwalić się nim na spotkaniach towarzyskich i biurowych, gdyż, jak sądzą, osiągają z tego powodu rzeczywiste lub urojone korzyści.

Zespoły zadaniowe

Powołuje się je w celu podnoszenia efektywności w konkurencyjnej rywalizacji firmy w różnych segmentach rynkowych lub lepszego wykorzystania jej potencjału. Są to grupy specjalistyczne czy multispecjalistyczne, często wielonarodowe, złożone z ekspertów z różnych dziedzin. Zespoły zadaniowe są wykorzystywane do sterowania projektami’.

Zespół zadaniowy jest specyficzną grupą wyodrębnioną ze struktury organizacyjnej firmy, jako samodzielna mikroorganizacja powołana do przeprowadzenia unikalnego przedsięwzięcia, wynikającego z funkcji, celów firmy. Ma zagwarantowane odpowiednie warunki pracy oraz niezbędne środki materialne i finansowe. Cel (zadanie) wyznaczony do osiągnięcia jest najczęściej formułowany konkretnie w postaci wymiernej (mierzalnej). Od zespołu zadaniowego oczekuje się konkretnych rezultatów. Ich jakość oraz szybkość uzyskania będzie przedmiotem rozliczania po zakończonych etapach oraz całej pracy. Zespół jest całkowicie samodzielny w realizacji zadania. Powołuje się go na określony czas, jednoznacznie określony lub domyślny. Pracą zespołu zadaniowego kieruje kie­rownik powoływany lub wybierany. Po zakończonej pracy zespół się rozwiązuje.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *