Zarządzanie grupami i zespołami – cz.1

Każdy zespół zadaniowy tworzą kompetentni specjaliści, których wiedza, doświad­czenie, umiejętności i mądrość są rzeczywiście niezbędne do rozwiązania danego problemu, określonego wyznaczonym celem. Specjaliści dzielą się na wewnętrznych (z firmy) i zewnętrznych (spoza firmy, np. z firm konsultingowych). Pracowników deleguje się do pracy w zespole zadaniowym w pełnym wymiarze czasu pracy (od kilku dni, a nawet na kilka miesięcy) lub częściowym (na kilka godzin lub dni w tygodniu). Sposób wynagradzania, oceny i podporządkowania oddelegowanego pracownika jest określony. Jest to istotny element funkcjonowania zespołu, gdyż niejasne rozwiązania powodują powstawanie konfliktów. Skład zespołu może być zmienny w zależności od bieżących potrzeb. Niektórzy specjaliści odchodzą z niego po wykonaniu swojej pracy, inni uczestniczą w niej okresowo, zależnie od bieżących wymagań.

Krzywa życia zespołu zadaniowego

Zespół zadaniowy można rozpatrywać statycznie poprzez jego skład osobowy i ceł, który ma osiągnąć, lub dynamicznie poprzez krzywą jego życia, która obrazuje zachodzące zmiany w zachowaniach i relacjach wewnątrz grupy. Podejście statyczne i dynamiczne pozwala wyciągać inne wnioski dla organizacji przedsiębiorstwa i za­rządzania zespołem zadaniowym. Patrząc na zespół statycznie, pozostajemy przy stwierdzeniu jego składu osobowego, wyróżniając specjalistów z potrzebnych profesji oraz ustalając jego kierownika. Podejście to nie interesuje się zachodzącymi zmia­nami we współpracy w zespole. Poszczególni ludzie, wchodząc do zespołu wnoszą swoją wiedzę, doświadczenie i mądrość, a także swoją osobowość, postawę oraz swoje mocne i słabe strony, które powodują zarówno korzyści, jak i zagrożenia. Dopiero podczas funkcjonowania grupy oddziaływania jednostek przeplatają się, walczą, zmieniają i rozwijają, tworząc nowe wartości. Analizując i prognozując konsekwen­cje zachodzących zmian w zespole i jego otoczeniu, w bliższej i dalszej przyszłości można dokonywać określonych modyfikacji w składzie osobowym lub wprowadzać odpowiednie środki motywacyjne.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *