Zarządzanie grupami i zespołami – cz.2

Na moc merytoryczną grupy składa się potencjał intelektualny: wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz mądrość osób w zespole zadaniowym. Dotyczy to zarówno kie­rownika, jak i współpracujących specjalistów. Potencjał ten jest przede wszystkim organizowany pod specjalistyczne potrzeby rozwiązywanego zagadnienia. To jest główna determinanta komponowania składu zespołu zadaniowego. Trzeba podkreś­lić, że do rozwiązania problemu potrzebna jest nie tylko wiedza specjalistyczna, ale także wiedza ogólna zgromadzonych specjalistów, która jest niezbędna do całościo­wego i systemowego rozpatrywania wszystkich zagadnień związanych bezpośrednio i pośrednio z rozwiązywanym problemem.

Skład zespołu zadaniowego jest zdeterminowany tematyką problemów, które mają zostać rozwiązane. Wybór członków jest także uzależniony od tego, czy przed­siębiorstwo aktualnie dysponuje potrzebnymi specjalistami. Ich dobór dokonuje się pod kątem celów i przeznaczenia zespołu zadaniowego z uwzględnieniem sytuacji ogólnej i kadrowej przedsiębiorstwa.

Analiza mocy merytorycznej rozpoczyna się od diagnozy potencjału intelektual­nego firmy, w układzie: wiedza, umiejętności i doświadczenie, które rozpatruje się dla kadry kierowniczej, specjalistycznej oraz wykonawczej. Przegląd przeprowadza się dla całego przedsiębiorstwa oraz poszczególnych komórek, aby wybrać specjalistów pod kątem ich roli i zadań w zespole. Skład zespołu może być wzmocniony przez udział specjalistów zewnętrznych pochodzących spoza firmy, w tym firm konsultingowych. Trzeba określić przedmiot i zakres usług tych specjalistów.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *