Zarządzanie grupami i zespołami – cz.2

1.Osobowości – predyspozycje w zespole zadaniowym

Wykonanie pracy określonej celem (zadaniem) postawionym przed zespołem wymaga dobrania specjalistów odpowiednio do rozwiązywanego problemu. Podstawowym kryterium doboru są wiedza, umiejętności i doświadczenie, stanowiące nagromadzony potencjał merytoryczny specjalistów niezbędny do wykonania pracy nakreślonej postawionym zespołowi celem. Innym istotnym kryterium doboru ludzi do zespołu są ich osobowości, które ujawniają się w trakcie wzajemnej współpracy. Prze­sądzają one znacząco o osiąganych rezultatach, decydują o harmonii lub dysharmonii w zespole. Na podstawie badań wyodrębniono osiem grup osobowości wykonawców, jakie powinny występować w zespole. Natężenie tak rozumianych osobowości układa się w sposób zróżnicowany w każdym z nas. Podkreśla się zatem, że dany specjalista może reprezentować sobą kilka osobowości. Jedną grupę cech osobowości stanowią predyspozycje zarządcze, a drugą kreatywne.

Do predyspozycji zarządczych należą:

  • Przewodzący – posiada predyspozycje przewodzenia grupie, choć formalnie osoba ta nie jest kierownikiem, to jednak nieformalnie spełnia funkcje kierowni­cze. Właściwy nieformalny lider, posiadający niekwestionowany autorytet. Silna osobowość. Nazywa sprawy „po imieniu”. Emanuje pozytywnie, łagodzi bezpro­duktywne spory. Jest globalistą. Woli rozpatrywać sprawy globalnie, niechętnie poświęca czas szczegółom. Potrafi przeorientować zespół z wzajemnej walki i wojen podjazdowych na kreatywne i efektywne rozwiązywanie problemów. Postępuje właściwie i inspiruje ludzi, przyczyniając się do rozwijania ich talentów. Potrzebuje jasnych planów, wyraźnego celu. Tym zagadnieniom poświęca głównie swój czas i zainteresowanie. Podchwytuje pomysły płynące z zespołu i nadaje im właściwy kierunek. Jest inteligentny i zdyscyplinowany. Obca mu jest postawa ry walizacyjna, co sprzyja obdarowywaniu go przez zespół zaufaniem, sympatią i szacunkiem. Poszukuje ustalenia właściwych relacji, kooperacji, a nie rywalizacji. Wypraco­wanie właściwych relacji pomiędzy formalnym kierownikiem a przewodzącym ma zasadnicze znaczenie w osiąganych wynikach całego zespołu zadaniowego. Wykorzystanie predyspozycji specjalistów do przewodzenia grupie powinno być zasadniczą umiejętnością kierownika.
  • Ustawiacz tematu – kształtuje temat zespołu zadaniowego, nadając mu właściwą orientację i kierunek, a właściwie sformułowany temat to połowa sukcesu grupy. Skoncentrowany jest na zadaniu i tego samego oczekuje od innych. Jest ambitny, ma silną osobowość – dominującą, ekstrawertyczną, ale raczej skrupulatną. Jest energiczny, niecierpliwy, drażliwy. Często wydaje mu się, że wie najlepiej. Pragnie postawić na swoim. Uważa, że tylko on ma rację. Jest skłonny do prowokacji, porywczy w słowach. Pomimo tych cech czasami miewa wątpliwości. Zadania doprowadza do końca. Lubi rywalizować i chętnie prowokuje rywalizację. Bywa nietolerancyjny, gdy sprawy toczą się niezgodnie z jego wyobrażeniem. Nie zawsze jest łubiany w zespole, gdyż jest konfliktowy.
  • Organizator to osobowość konkretyzująca ogólne sformułowania, nadająca im właściwy kierunek działania i natychmiast wprowadzająca je w czyn. Posiada wyróżniające zdolności organizacyjne, umiejętność dostrzegania konsekwencji zdarzeń w czasie. Jest logikiem i praktykiem przekładającym skomplikowane koncepcje na jasny, zrozumiały język oraz zadania nadające się do wykonania. Rozdziela pracę w grupie, rozpisując ją harmonijnie. Jest zdyscyplinowany, lojalny, prawy i zrównoważony. Zespół obdarza go zaufaniem. Nagłe zdarzenia i zmiany nie wytrącają go z równowagi. Zachowuje spokój, wprowadza ład i porządek, eliminuje chaos i przypadkowość. Poszukuje klarownych struktur i rozwiązań wewnątrz zespołu. Pracuje metodycznie, systematycznie, efektywnie, skutecznie i ekonomicznie. Wyróżnia się dużą wiedzą fachową i doświadczeniem, ale nie obojętne są mu również sprawy nowoczesności. Chętnie wprowadza usprawnienia i ulepszenia w organizacji pracy zespołu.
  • Koordynator to silna osobowość ekstrawertyczna. Koordynuje wszystko i wszyst­kich. Dba o dobre układy i podtrzymuje niezbędne kontakty. Jest łubiany, stabilny, towarzyski, otwarty na propozycje z zewnątrz, miły w obcowaniu. Postępuje niekonwencjonalnie. Nie jest wytrwały w sytuacjach kryzysowych. Zbiera i ana­lizuje informacje potrzebne do wykonania wspólnego zadania. Nie lubi rutyny i biurokracji. Zna każdego, wszędzie bywa, rzadko widać go za biurkiem. Zawsze wraca ze „zdobyczą” dla zespołu. Siedząc za biurkiem, prawie zawsze ma słuchawkę telefonu w ręku. Nie rozstaje się z telefonem komórkowym. Stale coś załatwia. Nadaje się na idealnego sprzedawcę, pośrednika, a nawet menedżera średniego szczebla. Lubi, jak inni pracują za niego.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *