Zarządzanie grupami i zespołami – cz.2

2.Synergia kompetencji w zespole

Współpraca kierownika ze specjalistami tworzącymi zespół wymaga dobrych rozwiązań organizacyjnych i zarządzania, aby doprowadzić do maksymalnej sy- nergii w pracy zespołu zadaniowego. Należy umiejętnie wykorzystywać osobowości i predyspozycje wszystkich członków zespołu oraz doprowadzać do takich sytuacji i rozwiązań, aby wzajemnie przenikały się – z pozytywnym skutkiem. Dominacja jednej predyspozycji może prowadzić do konfliktów lub niedowartościowania po­zostałych. Rola mediacyjna i inspiracyjna lidera (kierownika) jest tu więc ogromna, należy jednak pamiętać, że dobór ludzi zawsze jest uzależniony od rodzaju zadania, okoliczności, uwarunkowań, także wpływu otoczenia bliższego i dalszego.

Trzeba też głęboko rozważyć, czy są w zespole wystarczające kompetencje do rozwiązania problemów. Zazwyczaj ich brakuje. Wzbogacania kompetencji, a tak­że predyspozycji do pracy w zespole można dokonywać w różny sposób. Można je wzmocnić przez szkolenie i doskonalenia lub też skorzystać z pomocy konsultingu, angażując do współpracy specjalistów zewnętrznych – konsultantów. W kształceniu kadry przedsiębiorstwa trzeba wyróżnić dwa istotne podejścia dydaktyczne: szkole­nie – które jest przekazywaniem wiedzy, oraz doskonalenie – będące nabywaniem umiejętności. Kształcenie wzmacnia kompetencje, czyli podnosi poziom wiedzy i umiejętności ludzi, ale także rozwarstwia i różnicuje kadrę firmy. Jedni uczą się szybciej, inni wolniej. Rozwiązując problemy, korzysta się z obydwu tych podejść dydaktycznych. Kształcąc z zakresu wiedzy o metodach (metodologii), ułatwia się dochodzenie do wyników potrzebnych do zmiany. Jednocześnie kładzie się nacisk na rozwój innowacyjności, przedsiębiorczości oraz umiejętności pracy zespołowej. Z doświadczeń koncernów światowych wynika, że kształcenie kadry powinno być cykliczne, z okresem nie dłuższym niż 5 łat.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *