Zarządzanie grupami i zespołami – cz.2

To właśnie od decyzji finalnego decydenta zależy ostateczne wdrożenie wy­pracowanych wariantów oraz pozycja danej jednostki organizacyjnej w firmie. Te powiązania obejmują wzajemne relacje, zależności, możliwości oraz wzajemne sto­sunki służbowe i pozasłużbowe. Ich rozpoznanie i właściwe wykorzystanie ma istotny wpływ na sterowanie współpracą i efektywnością w uzyskiwaniu wyników. Należy zatem zdiagnozować relacje dotyczące finalnych decydentów obejmujące:

  • Realne powiązania służbowe i rolę komórki organizacji:
  • jakie są realne możliwości roboczych kontaktów kierownika z finalnym de­cydentem?
  • jakie znaczenie przywiązuje się do przedmiotu i celu pracy danej komórki organizacyjnej?
  • jak ocenia się poziom profesjonalności?
  • jakich słabych stron komórki organizacyjnej można się doszukiwać?
  • Poczucie realizmu, czyli talent zrozumienia, co jest wykonalne, a także wczu- wanie się w nowe sytuacje. Widzenie tych zagadnień w dłuższym horyzoncie czasowym.
  • Wyobraźnia, czyli talent oderwania się od znanych realiów, aby dostrzec nowe możliwości.
  • Umiejętność myślenia analitycznego, czyli talent rozkładania skomplikowanego problemu na podproblemy i elementy, aby je łatwiej rozwiązać.

Umiejętność właściwego kierowania i sprawność decyzyjna należą do najważniej­szych predyspozycji, które często przesądzają o wynikach. Proces decyzyjny wiąże w całość wypracowane efekty pochodzące z umiejętnego wykorzystania potencjału intelektualnego zespołu zadaniowego, łącząc też zdolność motywowania z kompe­tencjami zawodowymi i dynamiką działania.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *