Zarządzanie organizacją

Jak już pisaliśmy w poprzednich artykułach, organizacja jest organizmem bardzo złożonym. Aby mogła realizować swoje cele, musi być skutecznie i sprawnie zarządza­na. „Skutecznie” oznacza zarządzanie w taki sposób, aby zadania w niej realizowane doprowadzały do osiągnięcia założonych celów. Sprawne zarządzanie organizacją to wykonywanie zadań w taki sposób, żeby uzyskać jak najlepsze wyniki przy minimal­nych nakładach. Przy czym zasoby, którymi dysponuje organizacja, należy mądrze wykorzystać, tzn. mieć do nich twórcze podejście. Na podstawie dotychczasowych rozważań można stwierdzić, że zarządzanie jest to ustalanie celów, jakie organizacja ma realizować w przyszłości, oraz doprowadzenie do ich realizacji poprzez odpo­wiednie wykorzystanie zasobów, które organizacja posiada. W zarządzaniu chodzi o realizację zamierzonych celów, które mają spowodować, że organizacja będzie się rozwijać i zwiększać swoją wartość.

Do podstawowych funkcji zarządzania zaliczyć możemy:

  • planowanie,
  • organizowanie,
  • kierowanie,
  • kontrolowanie

Planowanie polega na określaniu głównych celów organizacji w przyszłości oraz sposobów ich realizacji poprzez określenie niezbędnych środków potrzebnych do ich realizacji. Podczas planowania dokonuje się analizy strategicznej organizacji, za pomocą której określa się, w jakich warunkach organizacja będzie działała w przyszłości oraz jakie ma ona możliwości dostosowania się do nich. Dzięki przeprowadzeniu analizy strategicznej otrzymuje się odpowiedź na pytanie, jakie są szanse i zagrożenia w oto­czeniu oraz jakie są mocne i słabe strony organizacji. Po dokonaniu analizy należy opracować kilka wariantów strategii i spośród nich wybrać wariant najlepszy możliwy do realizacji oraz zapewnić środki, które ją umożliwią. Planowaniu przypisuje się rolę funkcji pierwotnej w tym sensie, że wszystkie inne funkcje są określone przez planowanie i niejako podporządkowane reżimowi planowania.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *